Ympäristöväen seminaarivierailu Täktomissa

"Puustoisten perinneympäristöjen monimuotoisuuden ja monikäytön turvaaminen " -hanke vuonna 2010

Hankkeen pääasiallisena tavoitteena oli puustoisten perinnebiotooppien hoidon edistäminen yksityismailla. Hankkeen aikana kerättiin taustatietoa olemalla vuorovaikutuksessa maan- ja karjanomistajien, yksityissektorin käytännön toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa, jonka pohjalta tuotettiin sähköisessä muodossa oleva maan- ja karjanomistajia palveleva esite puustoisten perinnebiotoopien hoidosta.

Seminaarien aikana pohdittiin luonnonhoidon lisäksi myös niitä tekijöitä (esimerkiksi kulttuuriarvojen turvaaminen, eri käyttömuotojen mahdollistaminen, hoidon rahoitusjärjestelyt, mahdolliset taloudelliset hyödyt ja käytännön toteutuksen ideointi), jotka käytännössä edesauttavat maanomistajan motivoitunutta osallistumista hoitotoimiin. Osallistujia oli metsäkeskuksista, Metsäliitosta, Metsäntutkimuslaitokselta, maa- ja metsätalousministeriöstä, Jyväskylän yliopistosta, ELY-keskuksista, Suomen luonnonsuojeluliitosta, Uudenmaan ympäristösuojelupiiristä, Hangon ympäristöyhdistyksestä, Pro Agriasta, Museovirastosta, Hämeen ammatti-instituutista, Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutista, Natur och Miljöstä, Silvestris luontoselvitys Oy:stä, Axxell maatalouskoulusta, Lohjan kaupungilta, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta ja Suomen ympäristökeskuksesta. Paikallisia maan- ja karjanomistajia oli eri vaiheissa mukana yhteensä 17 henkilöä.

 

Skotlannista kotoisin oleva Ylämaankarja sopii liharotuna hyvin luonnonlaidunnukseen. Hankoniemellä Havsgårdar Oy:n karjaa laiduntamassa hakamaalla. Kuva: Reetta Tuupanen.

<< Takaisin